Protokoll årsmöte 2024

 1. Mötet öppnas

  Mötet öppnades kl 19:15.

 2. Fastställande av röstlängd

  e-rock J10 zemisol skelettet tms mikael GINYFB pettter jojo zash

 3. Mötets stadgeenliga utlysande

  Mötet fanns stadgeenligt utlyst.

 4. Val av mötesordförande

  skelettet valdes till mötesordförande.

 5. Val av mötessekreterare

  tms valdes till mötessekreterare.

 6. Val av justerare samt justeringsdatum

  e-rock valdes till justerare. Justeringsdatum sattes till 10:e Januari 2024.

 7. Godkännande av dagsordning

  Mötet godkände dagordningen.

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

  Styrelsen har kikat på finansiering.

  Spacevärdar har funkat sisådär, men bättre efter öppettider koordinerats på medlemsmöte. Kvalitet över kvantitet.

  Affischering har gjorts. Vi var på Välkomstmässan. Cirka 4-5 nya medlemmar.

 9. Ekonomisk berättelse

  Tre hyror betalda hittills, inväntar den fjärde. Nuvarande kontobalans är 10663 kr. 1661 kr inkommit i December.

 10. Revisorernas berättelse

  Revisorn säger att inga pengar har förskingrats. Bokföringen är dock lite rörig, nästa styrelse föreslås styra upp bokföringen bättre.

 11. Ansvarsfrihet för avgående styrelse

  Mötet beslutar att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet.

 12. Val av ny ordförande

  GINYFB valdes till ordförande.

 13. Val av ny vice ordförande

  zemisol valdes till vice ordförande.

 14. Val av ny kassör

  tms valdes till kassör.

 15. Val av ny revisor

  e-rock valdes till revisor.

 16. Val av ny sekreterare

  jojo valdes till sekreterare.

 17. Val av ledamot

  skelettet valdes till ledamot.

 18. Beslut om företrädare gentemot Swedbank

  GINYFB och tms valdes var för sig till företrädare gentemot Swedbank.

 19. Fastställande av verksamhetsplan

  Mötet ålägger styrelsen att ta fram en verksamhetsplan till nästa medlemsmöte.

 20. Fastställande av medlemsavgift

  Mötet beslutar att höja medlemsavgiften till 100 kr/månad. Presumtiva medlemmar med dålig ekonomi bör kontakta styrelsen angående sänkt avgift. Välbeställda medlemmar får gärna betala mer.

 21. Fastställande av budget

  Sponsring diskuteras. Ett budgethål existerar. Frågan bordläggs till nästa medlemsmöte i väntan på att se hur många månadsbetalningar som trillar in.

 22. Formellt beslut angående lokaldelning med Bokkafé Angbett

  Mötet beslutar att föreningen kan dela lokalen med Bokkafé Angbett. Dock önskar mötet att detta sker under en prövoperiod, förslagsvis sex månader. Önskan vidarebefodras till UTR. Förhållningsregler sköts av UTR.

 23. Övriga frågor

  1. Valberedning

   Mötet beslutar att fråga kollimatorn om han vill agera valberedning.

  2. Nästa medlemsmöte

   Nästa medlemsmöte den 7:e Februari. Styrelsen kallar.

 24. Mötet avslutas

  Mötet avslutades 20:36.