Årsmötesprotokoll 2018

Umeå Hackerspace årsmöte 2018
-----------------------------

Mötet gäller verksamhetsåret 2017 och öppnades 2018-01-24 kl 19:00.

Röstlängd:

- Moz Örjestad (Moz)
- Tomas Härdin (tms)
- offer
- Sebastian Nylén (zibbe)
- Mika Sinclair (catninja)
- Erik Frankel (E-Rock)
- Booliam
- Sebastian Sjöquist (titanzi)
- Makita Hundén (makitadoge)

* mötets stadgeenliga utlysande

Möte förklarades stadgeenligt utlyst.

* val av mötesordförande

Mika Sinclair valdes till mötesordförande.

* val av mötessekreterare

Tomas Härdin valdes till mötessekreterare.

* val av justerare samt justeringsdatum

Erik Frankel valdes till justerare.

* godkännande av dagsordning

En punkt angående Miljöskjutsen lades till dagordningen, varefter dagordningen godkändes.

* styrelsens verksamhetsberättelse

Spaceparty, spacebar, bilbyggande, köra skräp, bitcoin-talk, byggnationer m.m., se bilaga.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

* ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

* revisorernas berättelse

Revisorns berättelse godkändes och lades till handlingarna.

* ansvarsfrihet för avgående styrelse

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet.

* val av ny ordförande

Mika Sinclair valdes till ordförande.

* val av ny vice ordförande

Moz Örjestad valdes till vice ordförande.

* val av ny kassör

Erik Frankel valdes till kassör.

* val av ny revisor

Tomas Härdin valdes till revisor.

* val av ny sekreterare

Benjamin Nauck valdes till sekreterare.

* val av ledamöter

Sebastian Nylén valdes till ledamot.

* miljöskjutsen

Kommunen ger pengar för miljöprojekt.
Idén är att använda 3D-skrivare för att laga saker.

* fastställande av verksamhetsplan

Upprepa lyckade evenemang från förra året.
Ett till LAN.
Mötet ålägger styrelsen att ta fram verksamhetsplan.

* fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 50 kr/år för medlemmar 25 år och under,
100 kr/år för övriga medlemmar. Medlemmar med tryckt ekonomi kan beviljas dispans.

* fastställande av budget

Mötet ålägger styrelsen att anpassa budgeten efter verksamhetsplanen.

* övriga frågor

** fikakassa

Kassören efterlyser att geldenärer reglerar sina skulder gentemot fikakassan.
Mötet ålägger styrelsen att komma på ett bättre/smidigare betalsystem för fikakassan.

* mötet avslutas

Mötet avslutades 20:13.