Årsmötesprotokoll 2018

Umeå Hackerspace årsmöte 2018
-----------------------------

Mötet gäller verksamhetsåret 2017 och öppnades 2018-01-24 kl 19:00.

Röstlängd:

- Moz
- tms
- offer
- zibbe
- catninja
- E-Rock
- Booliam
- titanzi
- makitadoge

* mötets stadgeenliga utlysande

Möte förklarades stadgeenligt utlyst.

* val av mötesordförande

catninja valdes till mötesordförande.

* val av mötessekreterare

tms valdes till mötessekreterare.

* val av justerare samt justeringsdatum

E-Rock valdes till justerare.

* godkännande av dagsordning

En punkt angående Miljöskjutsen lades till dagordningen, varefter dagordningen godkändes.

* styrelsens verksamhetsberättelse

Spaceparty, spacebar, bilbyggande, köra skräp, bitcoin-talk, byggnationer m.m., se bilaga.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

* ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

* revisorernas berättelse

Revisorns berättelse godkändes och lades till handlingarna.

* ansvarsfrihet för avgående styrelse

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet.

* val av ny ordförande

catninja valdes till ordförande.

* val av ny vice ordförande

Moz valdes till vice ordförande.

* val av ny kassör

E-Rock valdes till kassör.

* val av ny revisor

tms valdes till revisor.

* val av ny sekreterare

hyarion valdes till sekreterare.

* val av ledamöter

zibbe valdes till ledamot.

* miljöskjutsen

Kommunen ger pengar för miljöprojekt.
Idén är att använda 3D-skrivare för att laga saker.

* fastställande av verksamhetsplan

Upprepa lyckade evenemang från förra året.
Ett till LAN.
Mötet ålägger styrelsen att ta fram verksamhetsplan.

* fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 50 kr/år för medlemmar 25 år och under,
100 kr/år för övriga medlemmar. Medlemmar med tryckt ekonomi kan beviljas dispans.

* fastställande av budget

Mötet ålägger styrelsen att anpassa budgeten efter verksamhetsplanen.

* övriga frågor

** fikakassa

Kassören efterlyser att geldenärer reglerar sina skulder gentemot fikakassan.
Mötet ålägger styrelsen att komma på ett bättre/smidigare betalsystem för fikakassan.

* mötet avslutas

Mötet avslutades 20:13.