Årsmöte för 2014 avklarat

I tisdags höll Umeå Hackerspace årsmöte för att runda av 2014 års aktiviteter med hjälp av en god mängd fika. En ny styrelse valdes och verksamhetsplan för detta år fastställdes. Verksamhetsplanen är att bland annat hålla en mikrokontrollerworkshop, fler kryptoworkshops, bedriva fortsatt lokalutveckling inkl skaffa mer utrustning samt försöka anordna ett antal studiecirklar. Avgiften för medlemmar under 26 år har sänkts från ordinarie 100 kr till 50 kr i syfte att locka yngre förmågor.

Protokoll följer:


§1 Mötet öppnades 2015-02-10 19:00

§2 Mötet ansågs stadgeenligt utlyst

§3 pettter valdes till mötesordförande

§4 Zash valdes till mötessekreterare

§5 e-rock valdes till justerare och 2015-02-10 som justeringsdatum

§6 Dagordningen godkändes

§7 Verksamhetsberättelse lades till handlingarna

§8 Ekonomisk berättelse lades till handlingarna

§9 Revisorns berättelse lades till handlingarna

§10 Ansvarsfrihet för avgående styrelse

§11 - §14
- catninja valdes till ordförande
- haffu valdes till vice ordförande
- e-rock valdes till kassör
- frink valdes til sekreterare
- Moz valdes till ledamot

§15 MMN-o valdes till revisor

§16 Mötet uppdrar åt styrelsen att fastställa en verksamhetsplan efter följande fem huvudområden:
- Microkontrollerworkshop
- Kryptoworkshop
- Lokalutveckling
- Utrustning
- Studiecirklar

§17 Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr per år för medlemmar från 26 och uppåt, samt 50 kr för medlemmar under

§18 Mötet uppdrar åt den tillträdande styrelsen att fastställa en budget

§20 Övriga frågor
- Mötet uppdrar åt den tillträdande styrelsen att överföra rättigheter för bankkonto från den gamla till den nya ordföranden
- Mötet uppdrar åt den tillträdande styrelsen att ev avsluta bankgiro
- Mötet tycker att Moz får styra upp mekrummet

§21 Mötet avslutades 19:39

Närvarande:
- pettter
- Zash
- e-rock
- Moz
- Umeaboy
- haffu
- catninja
- MMN-o
- tms
- fnadde42
- Mats