Årsmöte avklarat

Nytt år, ny styrelse, och ny verksamhetsplan. Protokollet blev såhär:

§1 Mötets öppnades av pettter 2014-01-21 19:15

§2 Mötets stadgeenliga utlysande

§3 Val av mötesordförande
* pettter

§4 Val av mötessekreterare
* MMN-o

§5 Val av justerare samt justeringsdatum
* e-rock
* Justeringsdatum: 2014-01-21

§6 Godkännande av dagordning
* Den inkomna motionen tas upp som §19.3

§7 Verksamhetsberättelse
* Verksamhetsberättelsen modifierades lätt med tillägg och godkändes varpå den lades till handlingarna:

§8 Ekonomisk berättelse
Enda utgiften var bankgirokostnaden och domännamnet.
Kontobalansen var 2014-12-31 4150kr.

§9 Revisorns berättelse
Revisorn har inte funnit några konstigheter i ekonomin och verksamheten.
Revisor MMN-o yrkade därmed på ansvarsfrihet för avgående styrelse.

§10 Ansvarsfrihet för avgående styrelse
Ansvarsfrihet beviljades.

§11 Val av ordförande
pettter återvaldes till ordförande för verksamhetsåret 2014.

§12 Val av vice ordförande
tms valdes till vice ordförande för verksamhetsåret 2014.

§13 Val av sekreterare
Zash återvaldes till sekreterare för verksamhetsåret 2014.

§14 Val av kassör
e-rock återvaldes till kassör för verksamhetsåret 2014.

§15 Val av revisor
MMN-o återvaldes till revisor för verksamhetsåret 2014.

§16 Fastställande av verksamhetsplan
Under verksamhetsåret 2014 ska föreningen:
* Färdigställa elektronikverkstaden (den nya lokalen).
* Bygga om reprapen till en oortodox prototypmaskin.
* Minst 2 cryptopartyn. Även bygga kontinuitet för fler återkommande, inte lika hypade, cryptopartyn med koncentrerade fokusområden.
* Marknadsföra och få både folk och projekt till lokalerna.
* Materialinköp eller dumpstring så vi har en bas för projektbyggen.
* Närvara och presentera på Gräv 2014 i samarbete med Föreningen Grävande Journalister.
* Jobba vidare med umesh-projektet.
* Underhålla vår nätvaro på bl.a. blogg och wiki.

§17 Fastställande av medlemsavgift
* Medlemsavgiften fastställdes till 100 SEK.

§18 Fastställande av budget
* Styrelsen får i uppdrag att styra upp en budget den närmsta månaden.

§19 Beslut:
§19.1 Andra läsning av stadgeändring om höstmöte
Stadgeändringen implementerades efter den andra läsningen. Patch applied.

§19.2 Andra läsning av stadgeändring om självdestruerande punkt i stadgarna
Självdestruktionen är genomförd.

§19.3 Motion om fullvärdiga robotmedlemskap
Mötet väljer att avslå motionen med motiveringen att robotar och andra intelligenser redan kan bli medlemmar enligt gällande stadgar.

§20 Övriga frågor
* Vi borde planera mer inför UmeLANs och dylika kommande arrangemang och vår närvaro där.
* Wikins "att göra"-punkter gicks igenom.

§21 Mötet avslutades 2014-01-21 20:03