Umeå Hackerspace extrainsatt årsmöte

Hej

Styrelsen kallar härmed till extrainsatt årsmöte för Umeå Hackerspace den 20:e September kl 19:00 med anledning av att Swedbank kräver ett protokoll med explicit tillsatta styrelsemedlemmar på positionerna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Årsmötet har redan valt tms, baader och GINYFB till firmatecknare, samt jonasbits, skelettet och e-rock till övriga styrelsemedlemmar, men posterna behöver som sagt formellt tilldelas. Då mikael redan valts explicit till revisor så behöver den punkten inte behandlas. Övriga punkter förutom val har lagts till så att även dessa behandlas explicit, även om finansiering diskuterades på årsmötet, dock mer informellt. Dagordning följer:

 1. Mötets stadgeenliga utlysande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justerare samt justeringsdatum
 5. Godkännande av dagsordning
 6. Ekonomisk berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Val av ny ordförande
 9. Val av ny vice ordförande
 10. Val av ny kassör
 11. Val av ny sekreterare
 12. Fastställande av budget
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Mvh styrelsen