Kallelse till årsmöte 3:e Januari 2024

Hej

(English version further down)

Styrelsen kallar härmed till årsmöte i Umeå Hackerspace den 3:e Januari kl 19:00 i lokalen på Fabriksgatan 8B kv. Förutom det vanliga så behöver mötet fatta ett formellt beslut om vi vill dela lokalen med Bokkafé Angbett, och i vilken mån UTR kan åläggas att hantera relevant formalia. Detta diskuterades på förra medlemsmötet och det höjdes röster både för och emot. Dagordning följer:

 1. Mötets stadgeenliga utlysande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justerare samt justeringsdatum
 5. Godkännande av dagsordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 10. Val av ny ordförande
 11. Val av ny vice ordförande
 12. Val av ny kassör
 13. Val av ny revisor
 14. Val av ny sekreterare
 15. Fastställande av verksamhetsplan
 16. Fastställande av medlemsavgift
 17. Fastställande av budget
 18. Formellt beslut angående lokaldelning med Bokkafé Angbett
 19. Övriga frågor
 20. Mötet avslutas

The board hereby calls to yearly meeting in Umeå Hackerspace on January 3rd at 19:00 in the space at Fabriksgatan 8B kv. Apart from the usual the meeting needs to make a formal decision whether to share the space with Bokkafé Angbett, and in to what extent UTR can be tasked with handling the relevant formalia. This was discussed on the last member's meeting and voices were raised both for and against. Agenda follows:

 1. The meeting's bylaws-wise announcement
 2. Election of meeting chairperson
 3. Election of meeting secretary
 4. Election of proofreaders and proofreading date
 5. Approval of agenda
 6. The board's activity report
 7. Economic report
 8. Accountants' report
 9. The previous board's freedom of responsibility
 10. Election of new chairperson
 11. Election of new vice chairperson
 12. Election of new treasurer
 13. Election of new accountant
 14. Election of new secretary
 15. Deciding activity plan
 16. Deciding membership fee
 17. Deciding budget
 18. Formal decision regarding sharing the space with Bokkafé Angbett
 19. Other questions
 20. Meeting is adjourned