Stadgar

Stadgar för Umeå Hackerspace

Föreningen

Umeå Hackerspace är en ideell förening som är politiskt och religiöst
obunden. Föreningen har säte i Umeå.

Syfte

Umeå Hackerspace har till syfte att verka för att främja intresse inom
teknik och praktisk problemlösning. Föreningen skall även verka för att
sprida förvärvad kunskap såväl till föreningens medlemmar som till
allmänheten.

Firmateckning

Föreningens ordförande och kassör är var för sig firmatecknare.

Räkenskapsåret

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.

Medlemskap

Vem som helst som godkänner dessa stadgar har rätt att bli medlem i
föreningen. Medlemsavgift och förfaranden kring detta beslutas för
verksamhetsåret på årsmötet.

Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta skriftligen till
styrelsen och anses därmed omedelbart utträtt ur föreningen.

Uteslutande

Medlem som aktivit motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, bryter
mot föreningens stadgar eller uppsåtligen skadar föreningens intressen
eller rykte, kan uteslutas ur föreningen efter medlemsmöte.

Person som tidigare uteslutits ur föreningen får endast återupptas i
föreningen genom beslut på medlemsmöte.

Medlemmars rättigheter
Medlem i föreningen har:
		* närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningens
		  medlemsmöten rätt att deltaga i föreningens aktiviteter
		* rätt att använda föreningens utrustning och lokaler om medlemmen
		  accepterar och följer de fastställda regler som krävs för
		  användandet

Medlemmars ansvar

Varje medlem är:
		* ansvarig för att följa föreningens stadgar och beslut som i
		  vederbörlig ordning fattas av organ inom föreningen juridiskt
		* ansvarig för sina handlingar inom föreningen

Medlemsmöte

	Föreningens högsta beslutande instans är medlemsmötet (varav årsmötet
	är ett). Mötet utgörs av föreningens medlemmar.  Medlemsmötets beslut
	ligger till grund för styrelsens utövande av verksamheten.

	Medlemsmöte skall hållas minst en gång per kalenderår, varav
	årsmötet är ett och skall hållas under första kvartalet.

	Mötesordförande har en extra röst att lägga om det blir oavgjort i en
	omröstning.

	Medlemsmötenas åliggande

	vid årsmöte skall åtminstone följande punkter föredragas:
			* mötets stadgeenliga utlysande
			* val av mötesordförande
			* val av mötessekreterare
			* val av justerare samt justeringsdatum
			* godkännande av dagsordning
			* styrelsens verksamhetsberättelse
			* ekonomisk berättelse
			* revisorernas berättelse
			* ansvarsfrihet för avgående styrelse
			* val av ny ordförande
			* val av ny vice ordförande
			* val av ny kassör
			* val av ny revisor
			* val av ny sekreterare
			* fastställande av verksamhetsplan
			* fastställande av medlemsavgift
			* fastställande av budget

	vid övriga medlemsmöten skall åtminstone följande punkter föredragas:
			* mötets stadgeenliga utlysande
			* val av mötesordförande
			* val av mötessekreterare
			* val av justerare samt justeringsdatum
			* godkännande av dagsordning

	Utlysande

	Rätt att hos styrelsen begära utlysande av medlemsmöte tillfaller
			* styrelseledamot
			* revisor
			* minst 10 eller hälften av medlemmarna

	begäran skall inkomma skriftligen till styrelsen. Medlemsmöte skall
	hållas inom 15 vardagar efter att begäran om utlysandet av medlemsmötet
	inkommit till styrelsen.

	Kallelse till medlemsmöte skall annonseras ut minst två veckor i förväg
	genom föreningens huvudsakliga informationskanal. Mail skall alltid
	utgå till medlems angivna mailadress.

	Beslutsmässighet

	Ett medlemsmöte är beslutsmässigt om minst 15 eller hälften av
	medlemmarna i föreningen är närvarande.

Stadgeändring

För ändring eller tillägg till stadgar krävs majoritet på två efter
varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum.

Upplösning

För upplösning av föreningen krävs omröstning med 2/3 majoritet på 2 efter
varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Innan beslut
om upplösande tas skall årsmötet ta beslut om ideell(a) organisation(er)
som skall mottaga resterande tillgångar i föreningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.